ชื่อ คุณพงษ์ศิริ จิรางกูร
ตำแหน่ง จนท. IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้กว้างมาก เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา ผู้สอนสามารถอธิบายได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการสอนเป็นกันเอง มีอาหารอร่อย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อจบหลักสูตร สามารถนำความรู้ที่เรียนปฏิบัติได้จริง เพราะการเรียนมีเนื้อหาแน่นและมีการทดสอบความรู้ที่เรียนมา   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การสอนของอาจารย์สอนได้อย่างเข้าใจ แต่เนื่องจากเนื้อหาเยอะ แต่จำนวนผู้เรียนน้อย จึงทำให้การสอนเร็วเกินไป   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก