ชื่อ คุณกิตติกรณ์
บจก. วี อินเตอร์เนชั่นแนล
ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Firewall Workshop
Adv. Linux Network Security
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของผู้สอนนั้นดีมาก เนื้อหาในการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน คอบคุมการสอนได้ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน เคร่งบ้าง ผ่อนบ้าง เนื่องจากผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนที่ดี เป็นกันเอง หลักสูตรกระชับกับเวลา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้หากตัวเองศึกษาต่อ และฝึกบ่อยๆ สรุปคือได้ครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากๆ แก้ปัญหาแบบคำๆ ไม่เครียด หัวเราะกันไป   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางค่อนข้างไกลบ้าน แต่หลักสูตรเข้มข้นดีก็คุ้มครับ