ชื่อ คุณปริญญา สุขสำราญ
บจก.อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย)
ตำแหน่ง PS Consultant
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถอธิบายเนื้อหาได้อย่างละเอียด มีการสอดแทรกมุข ทำให้การเรียนสนุกไม่เครียด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.เป็นกันเองมาก คอยช่วยตอบคำถามและดูแลนร. ที่ไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ส่วนตัวคิดว่า สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหวัง เพราะเริ่มแรกตั้งใจ แค่อยากมาศึกษา Linux เสริมเพื่อใช้งาน
แต่หลังจากอบรมเสร็จแล้ว ได้ความรู้มากกว่า เข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นได้ด้วย
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สำหรับอ. : ดีมาก , สำหรับเพื่อน : ช่วยเหลือกันตลอด, ช่วยบอก ช่วยแนะนำ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลพอสมควร แต่ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค   7. ข้อแนะนำอื่นๆ
อยากให้ทางสถาบันและอาจารย์สอบต่อไปเรื่อยๆ สร้างสรรค์ course เรียน Linux ให้ดีๆ ยิ่งขึ้นไป และถ้ามีโอกาสจะกลับมาเรียนอีก