ชื่อ คุณศิลปชัย สงบ
ตำแหน่ง SR Engineer
บจก.เทคนิคคัลเลอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ด้าน Linux อย่างเชี่ยวชาญ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สอนค่อนข้างเข้าใจ แต่ก็ก็เอาใจใส่ผู้อบรมดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะมีความเข้าใจใน Linux มากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ขับรถส่วนตัว