ชื่อ คุณไพฑูรย์ แสงสาคร
ตำแหน่ง IT Support
บจก. อาซาฮีไทย อัลลอย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากคับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ แต่คงยังไม่สมบูรณ์ครับ เพราะบางที อ.สอนผมจำไม่ค่อยได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลจากบ้านมากครับ