ชื่อคุณโกสินทร์ ไตรนิคม
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง นายไปรษณีย์ 4
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทของธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้ แต่ต้องศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติม เพราะเนื้อหาแลรายละเอียดค่อนข้างมาก
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก