ชื่อ คุณภาณุวัฒน์ กาญจนสุวรรณ
ตำแหน่ง System Admin
บมจ.เหมราช พัฒนาที่ดิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ใช้ได้ สามารถตอบคำถามได้ และอธิบายได้เข้าใจ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ดี เป็นกันเอง เข้าใจง่ายดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะสามารถใช้งานได้ ในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าต้องฝึกฝน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยได้ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย และรถติด