ชื่อ คุณฉันท์ บูรณะพล
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลทับคล้อ จ.พิจิตร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และมีวิธีการสอนที่ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียน เป็นกันเองดีและสนใจผู้เรียนทุกคน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ ในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้งาน แต่ในบางส่วนอาจจะทำไม่ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีอุปกรณ์การเรียนพร้อมไม่มีปัญหาระหว่างเรียน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี