ชื่อ คุณสรชัช ชัยธานี
บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ รู้ลึก รู้จริง รู้ละเอียดครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ เป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ครับ ได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ เยี่ยมครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สุดยอดครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่เป็นประเด็นครับ