ชื่อ คุณแสนคม โหมดตาด
ตำแหน่ง SysOperator
บริษัท ABC Theh
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เทพมากๆ สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย แค่สอนเร็ว อิอิ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมากครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำความเข้าใจและเข้าใจ Linux ในส่วนต่างๆ มากขึ้น แต่อาจจะไม่เข้าใจทุกส่วนได้ เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติงานตรงส่วนนี้มากนัก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก