ชื่อ คุณอานนท์ คุ่ยยาสุย
ตำแหน่ง IT Solution Specialist
CS Loxinfo PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอดมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง แต่อยากให้อาจารย์สอนช้าลงอีกนิดนึง บางเรื่องตามไม่ทัน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี