ชื่อ คุณศักดิ์ศิริ เอี่ยมเจริญ
ตำแหน่ง Senior T Solution Specialist
CS Loxinfo PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้มีประสบการณ์ และรู้จริงในเรื่อง Linux   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ เป็นกันเองครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำให้ผู้ไม่รู้เรื่อง Linux เลย สามารถนำไปใช้งานได้ครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดูแลอย่างทั่วถึงดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อาจจะไม่สะดวกสำหรับท่านที่ไม่มีรถส่วนตัว โดยส่วนตัวเวลาเลือกสถานที่ปัจจัยหนึ่งคือเลือกติดรถไฟฟ้า