ชื่อ คุณเอกพงษ์ ทองตุ้ย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
บริษัทอาซาฮี-ไทยอัลลอย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริงที่อาจารย์สัมผัสมา และแนะนำปัญหาที่เจอในปัจจุบันในากรแก้ไข   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมากครับ แลกเปลี่ยนคำถามปละตอบได้ตลอดการอบรมไม่น่าเบื่อ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับเมื่อบวกกับความรู้ที่เรียนและความเข้าใจในระบบงานที่จะทำ ขยันฝึกและทบทวนความรู้อยู่เสมอ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามารถแก้ไขและบอกจุดบกพร่องของงานได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก