ชื่อศลีลา รัชตสิทธิกูล
บ.นันบางการทออุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
Garment
  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้กว้าง แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าสามารถสอบถามในสิ่งที่ต้องการรู้ได้มากเพียงใด
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ขณะเรียนก็แก้ไขปัญหาได้ดี ภายหลังไม่ทราบ รอดูก่อน   4.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด ได้ แต่อาจจะไม่ทันทีที่เรียนจบ อาจจะมีการรบกวนสอบถามภายหลัง
  6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
ไกลมาก