ชื่อ คุณธราธพ ปฏิรูปานุสร
ตำแหน่ง System Engineer
Bay Computing Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
SI   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.รู้ลึก และรู้จริง สามารถอธิบายข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างละเอียด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างให้เข้าได้ง่าย และมีเทคนิคในการช่วยให้จำง่ายๆ บรรยากาศการสอนเป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังไม่จบหลักสูตรก็สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ถ้าสงสัยหรือติดปัญหาใด อ.จะเข้ามาแนะนำให้เป็นรายคน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปนิด แต่เดินทางไม่ลำบาก