ชื่อ คุณศุภฤกษ์ วิริยะกุล
ตำแหน่ง System Programmer
Professional Computer Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีครับ ทำให้นักเรียนมึความเข้าใจเป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนดูสนุกสนานดีครับ ไม่เครียดเท่าไหร่   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้งาน ในทีทำงานได้ดีครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในการกแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งจะสามารถทำให้เข้าใจได้ดีมากขึ้นครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกดีครับ ไม่ติดปัญหาอะไร