ชื่อคุณภาคีนัย หันธนู
Siam Lens Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้เพื่อการศึกษาและวิจัย
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษษความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้กว้าง และลึกดี อาจารย์มีเคล็ดลับหรือข้อเสนอแนะบางอย่างที่อาจจะเจอ
ในงานจริง จึงทำให้ตัวกระผมมีความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนดีมาก ไม่เร็วมาก และถ้าติดปัญหาก็ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์
เป็นอย่างดี เนื้อหาที่เรียนเจาะประเด็นของเรื่องได้อย่างชัดเจน ทำให้มองเห็นภาพและเข้าใจ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ความรู้ที่ได้เรียน สามารถนำไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาที่ได้เรียนมีความครอบคลุม
เรื่องของ Networking และ Internet อย่างครบถ้วน และเป็นพื้นฐานที่ดีของผมที่จะได้ศึกษาระบบ
ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
อาจารย์ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่างอบรมอย่างดีมาก อาจารย์อธิบาย
คำถามข้อข้องใจของผู้อบรมทุกคำถาม ไม่เฉพาะในเวลาเรียนเท่านั้น ภายหลังเวลาเรียน
ก็สามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี สถานที่อบรมก็ตั้งอยู่ในที่ ที่สงบดีเพมาะแก่การอบรม