ชื่อ คุณอัครเชษฐ์ พิลาวุฒิ
หน่วยงาน CS Loxinfo PCL
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์เก่งมากๆ ครับ สอนแบบไม่ต้องดูหนังสือก็ได้ แม่นยำ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนสนุกครับ บางครั้งเครียดๆ แต่อาจารย์ก็มีอะไรให้ตื่นตัวตลอดเวลา การถ่ายทอดความรู้สั้นๆ นะครับ
"เป็นอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ได้ดีมาก"
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สิ่งที่เรียนคือ พื้นฐานที่ผมจะต้องปรับใช้กับงาน ที่ต้องรับผิดชอบครับ ต้องค่อยๆ ปรับตัวนำไปใช้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ไม่ปล่อยให้ผม (ที่ชอบมีปัญหา มั่วบ่อยๆ ) ให้คำปรึกษาดีมากๆ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ไกลจากบ้านผมครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอให้อาจารย์รักษาคุณภาพการสอน และรูปแบบการสอนแบบนี้ตลอดไปครับ ! รักษาสุขภาพด้วยนะครับ T-ARA จงเจริญ !