ชื่อ คุณศริริรักษ์ ปรีชาวีรกุล
หน่วยงาน CS Loxinfo PCL
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์แม่นมาก และมีการ update ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และมีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้เข้าใจยิ่งขึ้น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์เอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้ดีมาก คอยช่วยแก้ปัญหา และให้คำปรึกษาต่างๆ ได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะอาจารย์สอนเนื้อหาให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างดี มีการยกตัวอย่างที่ดี   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การสนับสนุนได้ดีมาก และแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีความสะดวกดี