ชื่อ คุณวิชัย ชูเกียรติ์โรจน์
หน่วยงาน บจก.บางกอกอินดัสเทียลแก๊ส
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
พอใช้ได้ แต่ไม่ถึงกับดีมาก บางครั้งสอนเร็วเกินไป (อาจเกิดจากคนเรียนเองรึเปล่า   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
พอนำไปใช้ได้ เพราะรู้ concept คร่าวๆ เพื่อนำไปแก้ปัญหา   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร OK   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากมาจากต่างจังหวัด จึงไม่ค่อยสะดวกนัก