ชื่อ คุณธฤต ศรีสุนาครัว
หน่วยงาน บจก.บางกอกอินดัสเทียลแก๊ส
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด ตอบคำถามและให้ความเข้าใจ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
แก้ไขและสนใจในตัวผู้เรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ และมีความสามารถ เข้าใจ แก้ไข ปรับปรุง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เต็มที่และแก้ไข แนะนำเสนอแนะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก