ชื่อ คุณเอกราช แก้วบุญจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์กรอิสระ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความแม่นยำในเนื้อหาที่สอนมาก สอนโดยไม่ต้องเปิดหนังสือเลย และสามารถตอบข้อสงสัยของนักเรียนได้ทันที   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์คอยดูนักเรียนว่าสามารถปฏิบัติได้ทันหรือไม่ และค่อยแก้ไขปัญหาที่พบให้
รวมถึงอธิบายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องจากระบบที่คอยดูแลอยู่เป็น Linux ซึ่งตรงกับเนื้อหาที่สอนในหลักสูตร จึงสามารถนำไปใช้งานได้ทันที
และเนื่องจากมีการสอนให้แก้ไขปัญหา ทำให้เมื่อเจอปัญหาจะไม่ตื่นเต้นมาก
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์เอาใจใส่เป็นอย่างดี และอธิบายถึงที่มาที่ไปของปัญหา ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ดีขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางจากหลักสี่มาถึงสถานที่เรียนไม่ไกลมาก แต่อาจจะมีปัญหารถติดในบางวัน