ชื่อ คุณณัฐพล ถาวรวิสุทธิ์สกุล
หน่วยงาน บจก. ศูนย์ประมวลผล
ตำแหน่ง Asst Section Manager อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Banking   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน มีความรู้และมีความชำนาญในเนื้อหาที่สอนอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน ค่อนข้างใกล้ชิด ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรึกษาเมื่อพบปัญหาได้อย่างเป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำให้มั่นใจว่าสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางค่อนข้างไกล จึงต้องใช้เวลาในการเดินทางพอสมควร (เดินทางมาจากพระราม 3)