ชื่อคุณทศพล สุเณรุ
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 6
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
หน่วยราชการ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อทดแทน/ร่วมกับ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก อธิบายได้ชัดเจน
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเอง อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะปฏิบัติงานได้ แต่คงต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เวลาปฏิบัติงานจริง
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียนและหลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ช่วยแก้ปัญหาได้ดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก