ชื่อ คุณคมสันต์ ทองมาก
หน่วยงาน บจก.จงสถติย์
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server


  1. ประเภทธุรกิจ
garment   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ดีเยี่ยม สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก เอาใจใส่ดี ยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้ดี ทำให้น่าสนใจไม่ง่วง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี แล้วแต่ระยะทางนะ