ชื่อ คุณธรรมรัตน์ ชื่นพิมลชาญกิจ
หน่วยงาน Asia Soft Corperation PCL
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
เกมส์ออนไลน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี สามารถตอบปัญหาของผู้เรียนได้รวดเร็ว ตรงประเด็น แต่มีปัญหาบ้างที่ตำราเองผู้สอน
อัพเดทไม่ตรงกับผู้เรียน ซึ่งไม่ส่งผลมากนัก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เครียดจนเกินไป ผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนเป็นระยะๆ รวมทั้งเอาใจใส่ในจุดที่มีปัญหา
เพื่อที่จะได้เรียนไปพร้อมๆ กันได้ทั้งห้อง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ในงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่เป็นการดูแลต่อเนื่อง แต่ในบางระบบเช่น Fire Server/DNS ต้องหาข้อมูลเพิ่ม
เพื่อมาประยุกต์กับความต้องการขององค์กร
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถอธิบายและบ่งชี้ตัวปัญหาได้ถูกต้อง ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ปัญหาการจราจรติดขัดในบางวัน ไม่มีรถมา รถเมล์ล่าช้า แต่โดยรวมไม่มีความลำบากมากนัก