ชื่อ คุณสมเกียรติ อารีสินพิทักษ์
หน่วยงาน Asia Soft Corperation PCL
ตำแหน่ง NOC Operator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
เกมส์ออนไลน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีเยี่ยม สามารถแก้ไขให้นักเรียนได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีเยี่ยมครับ มีความเป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เนื่องจากต้องไว้แก้ไขปัญหาของ Server Linux   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลครับ เพราะบ้านไกล