ชื่อคุณรัตสการต์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน Mindterra Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Info Sec Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Network Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ได้รับความรู้ด้าน Linux Admin ช่วยพัฒนาตัวเอง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ความรู้จากการเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางค่อนข้างไกลและไม่ค่อยสะดวก