ชื่อคุณธีรวัฒน์ ลีประสิทธิชัย
หน่วยงาน Mindterra Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Info Sec Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Network Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ที่แน่น สามารถตอบคำถามและแนะนำนักศึกษาได้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการดูและอาใจใส่ดี และทั่วถึงทุกคน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะ Linux เป็นพื้นฐานในด้าน Security อยู่แล้ว   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขได้เป็นอย่างดี โดยสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้อย่างรวดเร็ว   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่สะดวก เดินทางไกลและหลายต่อ