ชื่อคุณพัทธดนธ์ ควรสนอง
หน่วยงาน Communication and system Solution PCL.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Communication   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ความสามารถในระดับดีมาก แม่น Syntax, Command ในเรื่องที่สอนมีการติดตามการพัฒนา Linux
รุ่นต่างๆ อยู่เสมอ ทำให้ทราบข้อดี, ข้อเสีย ของแต่ละรุ่น แต่ละเวอร์ชั่นเป็นอย่างดี รู้ทีมาที่ไปของคำสั่งต่างๆ เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ใส่ใจและตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้อบรมได้อย่างชำนาญ
สอดแทรกเทคนิคต่างๆ ในการใช้งานใหสม่ำเสมอ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และอีกทั้งยังได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมที่สามารถนำไป
ปรับปรุงการทำงานในปัจจุบัน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถมองปัญหาขณะที่เรียนของผู้อบรมได้อย่างละลุปรุโปร่ง บอกวิธีแก้ไขโดยบอกแนวทางแก้ไข ทำให้ผู้อบรมได้คิดตาม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสำหรับผู้ไม่มีรถส่วนตัวไม่ถึงกับลำบาก สำหรับผู้มีรถส่วนตัวที่จอดรถน้อยเกินไป