ชื่อคุณปัญญา รุ่งอรุณแสงชัยล
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในระบบปฏิบัติการ Linux อย่างมาก จนสามารถอธิบายเนื้อหายากๆ ให้เข้าใจงได้ ง่ายๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนมีความเป็นกันเองมาก ทำให้เรียนได้อย่างสนุก ไม่น่าเบือหรือง่วงนอนเลย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาที่สอนมีรายละเอียดของ OS Linux มากพอที่จะนำไปใช้งานได้ แต่บางเรื่องก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร OK ครับ เพราะอ.จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ผู้อบรมจนสำเร็จก่อนที่จะข้ามไปเรียนหัวข้อต่อไป   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
แม้จะอยู่ไกลจากบ้าน แต่ก็เดินทางไม่ลำบาก เพราะสามารถมาได้ทั้ง Taxi, รถตู้, รถเมล์