ชื่อคุณวิทยา ถนอมสิน
บ.ยัสปาล จก.
ตำแหน่ง Senior System Support Technician
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Garment
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษษความปลอดภัยและป้องกันไวรัส

  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านหลักสูตรที่เปิดสอนดีมาก
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองดี การดูแลเอาใจใส่และการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้อบรมดี มีขั้นตอนในการถ่ายทอด เข้าใจง่ายปฏิบัติแล้วเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าจะสามารถนำไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก่อนมาเรียน เพราะได้เรียนรู้เทคนิค
และหลักการบางอย่าง ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจจากการอ่านหนังสือทั่วๆ ไป
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียนและหลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
การช่วยแก้ปัญหาขณะเรียนดีมาก เกิดปัญหาในการเรียน อาจารย์ผู้สอนจะทำการแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วง เสร็จสิ้นก่อนจะขึ้นหัวข้อใหม่ ส่วนการแก้ไขปัญหาหลังจากจบต้องกลับไปทำงานก่อน
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก มีรถประจำทางผ่านหลายสาย สถานที่เรียนสามารถเดินเข้าจากปากซอยได้ ไม่ลึก