ชื่อคุณวงศกร ศรีคำมี
หน่วยงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการของรัฐ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก เป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ผู้อบรมดีมาก และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างละเอียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะสิ่งที่อาจารย์สอนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวก