ชื่อคุณศุภเดช แก้วศรีช่วง
หน่วยงาน โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์อาวุโส
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์กรของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนและเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
แม้บางครั้งผู้อบรมจะอยากรู้เรื่องอื่นๆ ก็ยังสามารถตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
วิทยากรเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมและมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก มีการถาม-ตอบ , พูดคุยอยู่ตลอดเวลาหากเพิ่มการทบทวน
ตรวจสอบตอนสิ้นวันหรือสิ้นบทเพื่อดูว่าผู้อบรมผู้ไหนสามารถรับรู้ได้มากน้อยแค่ไหนน่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่คงไม่ได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากงานที่รับผิดชอบไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาที่สอน และพื้นความรู้ที่มีค่อนข้างจะแตกต่างกับผู้อบรมท่านอื่น
จึงทำให้รับการถ่ายทอดได้ไม่ดีเท่าที่ควร
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร วิทยากรช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในขณะที่เรียนเป็นอย่างดี ใครติดขัดก็จะหยุดและมาช่วยเหลือ รวมทั้งอธิบายจนทำให้เข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีความสะดวกพอสมควร แต่มีการแนะนำเส้นทางของสถาบันเป็นอย่างดี ทำให้ทราบและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้
ที่ไม่ค่อยสะดวกบ้าง อาจจะเป็นที่จอดรถเนื่องจากต้องจอดรถข้างถนนทำให้เสี่ยงกับการถูกเฉี่ยวชน