ชื่อคุณทวีป เจริญวัฒน์อนันต์
หน่วยงาน US Embassy
ตำแหน่ง IT Technical
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
สถานทูตสหรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้เรื่องที่สอนเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญในด้าน Linux เป็นอย่างมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สามารถถ่ายทอดเรื่องยากๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และพยายามสอดแทรกความรู้ รวมถึงปัญหาจากประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้พอสมควร แต่ยังต้องเจาะลึกลงในรายละเอียดเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกใกล้บ้าน