ชื่อคุณรัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช
หน่วยงาน บจก. รูมฮอลิเดย์ส
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Firewall Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ท่องเที่ยว   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เยี่ยม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องได้บ้างไม่มากก็น้อย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เยี่ยม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
โอเครคับ แต่ไกลไปหน่อย