ชื่อคุณชาญเมธา เซ่งใจดี
หน่วยงาน TAM Hitech Service Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Firewall Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ออกแบบติดตั้งระบบโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ดีครับ สอนตรงประเด็น มีเสริมเทคนิคและแนวคิดเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำต่อยอดได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองมีสนุกสนานเฮฮา ตามสมควร การดูแลเอาใจใส่ของผู้สอนดีครับ ช่วยแก้ปัญหาชองผู้เรียนพร้อมบอกสาเหตุ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำงานได้ระดับหนึ่ง และผู้เรียนต้องขยันทบทวนและเรียนรู้มากขึ้นจาการที่เรียนน่าจะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีครับ
สุดท้ายก็อยู่กับผู้ปฏิบัติมากกว่าครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ และยังเสริมสิ่งที่ต้องใช้งานและแนวคิดเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนด้วย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางค่อนข้างสะดวก