ชื่อคุณอัฎาพร ฉายเปล่ง
รับผิดชอบ ออกแบบ website
หน่วยงาน บมจ.ทีโอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์การโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก เวลาเรียนมีปัญหาสามารถมองออกและแก้ปัญหาได้ทันที   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก มีความรู้สึกกับตัวเองว่า เวลาที่เราไม่เข้าใจตรงไหน อาจารย์เหมือนจะมองออกว่าเราไม่เข้าใจ และพูดให้เราเข้าใจดีขึ้น   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจจะได้ เพราะเวลาทำงานจริง เราสามารถเปิดหนังสือและ google ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากเพราะอาจารย์จะไล่แก้ทีละจุด ทำให้คนที่เจอปัญหามีความเข้าใจ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ง่ายครับ