ชื่อคุณชาคริต จิตโร
หน่วยงาน บมจ.ทีโอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์การโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มีการบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้มองเห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก มีการสอดแทรกสาระด้านอื่นให้ผู้เรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะจะต้องนำมาใช้ในการติดตั้ง server   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก บอกวิธีและขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหาก่อน ทำให้เข้าใจปัญหามากขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี