ชื่อคุณอเสกข์ โพธิ์ร่มเย็น
ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน บมจ.ทีโอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์การโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีและให้ข้อมูลด้าน Linux และ Network เยอะมาก เชื่อมโยงเรื่องต่างๆ และอธิบายในเชิงลึกได้ด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่และเป็นกันเองครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะจะมีระบบที่ติดตั้งใหม่ที่เป็น Linux เข้ามา   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถทำความเข้าใจของสาเหตุและแก้ไขได้ตรงจุด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกและใช้เวลาไม่มากนัก