ชื่อคุณเอกมล ชาญสำโรง
ตำแหน่ง วิศวกร /งานระบบเครือข่าย
หน่วยงาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ได้รับความรู้เป็นอย่างดี เนื้อหาที่สอนสามรถนำไปปฏิบัติงานได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ดีมาก สามารถสอบถามปัญหาได้ตลอด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้อย่างเต็มที่ เพราะเนื้อหาทุกอย่างในหลักสูตรสามารถนำไปปฏิบัติ/ประยุกต์/ใช้งานใด้ อีกทั้งยังมีข้อแนะนำเรื่องการระวัง
ความผิดพลาดที่เกิดจากการ config ของผู้ดูแลระบบเองด้วย
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ทำให้ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถึงแม้ระยะทางจะไกล แต่ไม่ใช่อุปสรรค ถ้าเรารู้จักบริหารเวลาให้เป็น และรู้เส้นทางที่รถประจำทางวิ่งผ่าน