ชื่อคุณเมธี เรืองจรัส
ตำแหน่ง Technical Sale
หน่วยงาน บจก. ไมโครไดนามิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security
Adv. Linux Mail Server


  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
น่าพอใจมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ทำได้ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
บ้านอยู่ใกล้นะครับ ไม่มีปัญหา