ชื่อคุณอุดมศักดิ์ แย้มขะมัง
บ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จก. (มหาชน)
ตำแหน่ง System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงงานผลิตเหล็ก
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษษความปลอดภัยและป้องกันไวรัส

  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อยู่ในระดับดีพอสมควร
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศในการเรียนดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดี