ชื่อคุณภานุพันธ์ อยู่สำราญ
ตำแหน่ง Network System Admin
หน่วยงาน Phenomena
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Production House   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก อธิบายได้ละเอียด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก สนุกดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้หลายเรื่องเลย Squid, DNS, FTP, LVM, MRTG, NFS, Backup   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใกล้บ้าน