ชื่อคุณธีรวุฒิ บรรลือหาญ
ตำแหน่ง IT Support
หน่วยงาน บจก.จงสถิตย์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ในวิชาที่สอนดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ดี ถ้าไม่ทันก็บอกอาจารย์ได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำความรู้ไปใช้ในงานได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์คอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ทั้งที่เรียนและปัญหาจากบริษัท   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่อยู่ไกล แต่เดินทางสะดวก