ชื่อคุณพงษ์ศักดิ์ แน่งน้อย
ตำแหน่ง Network NMS Security
หน่วยงาน TOT PCL.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์การโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนมาก และมีความเป็นกันเองดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ความรู้เพิ่มขึ้น ได้แนวทางในการเรียนรู้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกในการเดินทางอบรม