ชื่อคุณปิติภัทร ตาณังกร
ตำแหน่ง System Admin
หน่วยงาน Guru Square Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Network Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมาก มีประสบการณ์มาก ถามอะไรก็ตอบได้และแถมมุมมองในรูปแบบอื่นๆ อีก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกอาจารย์สอนแบบกันเองไม่กดดัน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้ดีกว่าเดิม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการสนับสนุนดี ติดอะไรก็ช่วยแก้ปัญหาในขณะที่เรียนสนุกไม่เครียด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถโดยสารในการเดินทางน้อย