ชื่อคุณมานิจ คุมสุสี
ตำแหน่ง Info Noc
หน่วยงาน Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Network Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. เป็นบุคคลที่มีความรู้กว้างขวางและเชี่ยวชาญในการใช้งาน OS Linux และอาจารย์จะแทรกเรื่องต่างๆ เช่น ประสบการณ์การทำงาน การเล่นหุ้น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อบอุ่นมาก น่าอยู่ อาหาร ของว่างอร่อยมากๆ อ.เป็นกันเองมากๆ และถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอะไร สามรถสอบถามได้ อ.ตอบทุกอย่าง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะ จะไปเป็นการต่อยอดในการเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมาย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ไกล และรถติดมากครับ ไม่ค่อยสะดวกต่อการเดินทาง   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอบคุณ อ. มากครับ ที่ตอบ และให้ความรู้ต่างๆ มากมาย