ชื่อคุณวิรัตน์ ดาวศรี
ตำแหน่ง ครูประจำการแผนกคอมฯ
หน่วยงาน โรงเรียนมารีวิทย์ ชลบุรี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ละเอียดลึก แก้ปัญหาและอธิบายได้ทุกอย่าง (เทพ)   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกสนาน เป็นกันเอง (มุขเยอะ)   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอนที่สุด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร รวดเร็ว ทันที   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
หาง่าย เดินทางสะดวก