ชื่อ คุณพฤกษสิทธิ์ อ่อนจิตร
ตำแหน่ง วิศวกร
TOT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์การโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ครอบคลุมทุกเรื่องในหลักสูตรที่ทำการสอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองสบายๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะงานหลายอย่างอยู่ในหลักสูตรที่มีสอน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วและหาสาเหตุถึงวิธีการแก้ไขได้ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก